Краматорська районна державна адміністрація (військова адміністрація)
Донецька область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Новодонецька селищна рада інформує !

Дата: 13.10.2022 21:20
Кількість переглядів: 347

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документу державного планування
"Програма економічного та соціального розвитку Новодонецької селищної територіальної громади на 2023 рік"

 

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовник - Новодонецька селищна рада Донецької області, Донецька обл., смт Новодонецьке, вул. Благовісна, буд. 3.

Виконавець – ФОП Максимова Юлія Сергіївна (реєстраційний номер №10000002237853 від 22.12.2021 р.).

2. Вид та основні цілі документа державногопланування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Новодонецької селищної територіальної громади на 2023рік  (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території громади.

Програма розробляється з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, зокрема Державної стратегії регіонального розвитку України на період на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року; Цілями сталого розвитку, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Напрями діяльності Програми реалізуються через планування та здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Детальний перелік заходів буде визначено із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади та за результатами громадського обговорення звіту про СЕО Програми.

4. Ймовірні наслідки.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема для таких компонент: Клімат і мікроклімат; Атмосферне повітря; Водне середовище; Земельні ресурси; Ґрунтовий покрив; Рослинний і тваринний світ; Навколишнє соціальне середовище, у т.ч. здоров’я населення. 

В результаті реалізації заходів Програми по капітальному будівництву, модернізації та експлуатації інфраструктурних об'єктів ймовірний вплив на довкілля не повинен перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це має бутизабезпечено застосуванням сучасних технічних рішень, дотримання норм законодавства, проходженням процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), та/або інших інструментів публічного обговорення планованої діяльності.

Внаслідок врахування в Програмі національних та міжнародних зобов'язань, зокрема тих, що стосуються Цілей сталого розвитку для України, можливі ризики будуть зведені до прийнятного рівня. 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Можливі ризики пов’язані із розвитком агросектору, а також військовими діями на території області. Серед них - руйнація природних біотопів долин річок Гнілуша, Водяна, Самара і зменшення кількості біологічних видів через розорювання земель і вирощування монокультур, замулення і зникнення малих річок, озер та боліт через неефективне землеробство, деградацію земель, ерозію грунтового покриву.

Рубки дерев на крутих схилах балок, на фоні збільшення інтенсивності опадів, спричинених змінами клімату, може призвести до зсувів грунту в таких місцях. Недотримання режиму прибережно-захисних смуг водних об’єктів може спричинити руйнування берегів, забруднення води відходами господарської діяльності.

Внаслідок врахування в Програм національних та міжнародних зобов'язань, зокрема тих, що стосуються Цілей сталого розвитку для України, зазначені ризики будуть зведені до прийнятного рівня. 

б) для територій з природоохоронним статусом

Можливі наслідки для територій із природоохоронним статусом, такі як забруднення грунтів, поверхневих та грунтових вод внаслідок інтенсивної господарської діяльності, воєнних дій на території області. Можлива подальша евтрофікація водних об’єктів, спричинена міграцією хімічних речовин зі сільськогосподарських угідь, забруднення грунтівпестицидами. Вірогідна подальша фрагментація природних біотопів внаслідок сільськогосподарської діяльності. Детально вплив зазначених факторів буде вивчатись під час аналізу проекту Програми. На території Новодонецької селищної  територіальної громади  відсутні території, віднесені до природно - заповідного фонду [https://ecology.donoda.gov.ua/stan-dovkillya/]. Через територію громади проходять території Смарагдової мережі [https://map.land.gov.ua], а саме - об’єкту Смарагдової мережі UA0000277 (Oleksandrivs'ki lakes). За результатами виконання стратегічної екологічної оцінки будуть окреслені можливі загрози для сталого функціонування територій Смарагдової мережі та запропоновані заходи з підтримки та охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в результаті виконання Програми відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей, призначених для різних видів виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планових рішень.

Загальною альтернативою Програми є базовий (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується. «Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО. Необхідність розгляду інших альтернатив буде визначено під час аналізу проекту Програми та з урахуванням результатів розгляду цієї заяви.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана): доповіді про стан довкілля в Донецькій області; статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля в Донецькій області; відомості про стан та місце розташування об'єктів ПЗФ; Відомості про стан та місце розташування об'єктів Смарагдової мережі, червонокнижних видів; інформація про наявні і заплановані інвестиційні проекти щодо розвитку інфраструктури, відновлення, рекультивації навколишнього середовища, соціального розвитку.; інформацію про підприємства-забруднювачі; відомості про тваринний та рослинний світ; власне інформацію Програми; відкриті картографічні джерела, космічні знімки.

Для аналізу території буде використано логічні (індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії) та формалізовані (статистичний, екстраполяції) методи прогнозування, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами по кожній цілі Програми.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Новодонецької селищної територіальної громади.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Новодонецька селищна рада Донецької області, Донецька обл., смт Новодонецьке, вул. Благовісна, буд. 3, тел. +38 (066) 405 11 15, mail@ukr.net.

Строки подання: 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»),  тобто з 15/10/2022 р. по  30/10/2022 р.

Згідно ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку” ст. 4 заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки повинна оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Замовник повідомляє громадськість про оприлюднення заяви про визначення обсягу, шляхом публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника. 
Враховуючи інтенсивні бойові дії на території Донецької області, внаслідок яких припинена діяльність доступних друкованих засобів масової інформації, що розповсюджується на території громади, публікація цієї заяви у друкованих ЗМІ неможлива. Інформація буде розміщена на офіційному сайтігромади.« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування